Back Menu

ראומה מי!

חדש בתוכניות הבית

ניתן להיעזר בסטודנטית אשר תקבל הדרכה (שממומנת ע” ההורים) ותוכל להגיע פעם – פעמיים בשבוע ולשחק עם הילד על-פי עקרונות של המשחק הדדי ובהתאם לתוכנית האישית שהורכבה לילד במפגש עם ההורים. המעקב אחרי העבודה יעשה באמצעות המיילים משותפים שיכללו דיווח מפורט של הפגישה והתייחסות של התרפיסטית לפגישה שתוארה.